K+ ADVERTISING
E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: adsales@vstv.vn    
Hotline: (+84) 93 984 3399